De Fryske flogger: Wat is der mei dizze mikrofoan oan ’e hân?

Datum:
maandag 5 februari 2024 09:00
Bron:
It Nijs
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

De redaksje docht syn bêst alle presintearre feitlikheden te kontrolearjen, mar oanfurdiget gjin oanspraaklikens foar de krektens dêrfan. As yllústraasje by de artikels wurde ornaris ôfbyldings brûkt dy’t frij fan rjochten binne. De redaksje sjocht dêr sekuer op ta, lykwols is in fersin altyd mooglik. Wa’t mient dat syn of har rjochten skeind binne, wurdt fersocht kontakt mei ús op te nimmen. De oanbelangjende ôfbylding wurdt dan sa gau mooglik ferfongen. Op jildeasken wurdt net yngien.

Dit artikel bevat in totaal 180 woorden.

Lees het volledig artikel